Dokumenty prywatne

Jakie dokumenty możemy określić jako prywatne?

Procedura apostille i legalizacji dokumentów jest bardzo podobna dla wszystkiego rodzaju dokumentów. Dla przejrzystości informacji, przyjęliśmy podział na dokumenty firmowe i prywatne. Dokumenty korporacyjne wymagają najczęściej wcześniejszego poświadczenia instytucji i osobami reprezentującymi firmę są członkowie zarządu lub właściciele. W przypadku dokumentów prywatnych, procedury są nieco inne.

Dokumentami prywatnymi są np.

  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • dyplomy ukończenia szkoły: świadectwa, dyplomy, suplementy
  • pełnomocnictwa notarialne
  • certyfikaty rzemieślnicze, ukończenia kursów
  • zaświadczenie o niekaralności

Apostille dokumentów prywatnych – Pytania i odpowiedzi.

Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja polega na poświadczeniu autentyczności danego dokumentu. Dzięki temu dokumentem można posługiwać się za granicą.

Legalizacji podlegają między innymi: akty wydane przez USC (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, zaświadczenia o zdolności małżeńskiej itp.), tłumaczenia przysięgłe, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy i suplementy, dokumenty notarialne i sądowe.

Czym różni się apostille od legalizacji zwykłej?

Apostille to poświadczenie, które wydaje MSZ na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską.

Legalizacja zwykła obejmuje kraje przeznaczone do obrotu prawnego w krajach nie należących do Konwencji. Po uzyskaniu legalizacji w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego kraju.

Jakie kraje podpisały Konwencję Haską?

Aktualna lista krajów, członków Konwencji Haskiej znajduję się tutaj: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Gdzie uzyskam Apostille i legalizację zwykłą?

Apostille oraz legalizacja zwykła jest wydawana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na ulicy Kruczej w Warszawie.

*Niektóre dokumenty (np. dokumenty notarialne i sądowe, dokumenty ukończenia szkoły / uczelni wyższej) przed złożeniem ich w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia w odpowiedniej instytucji.

Ile kosztuje legalizacja zwykła i apostille?

Koszt apostille to kwota 60 zł. Cena legalizacji zwykłej to 26 zł.

Jak zalegalizować dyplom i dokumenty ukończenia szkoły wyższej?

Dokumenty wydane przez publiczne uczelnie wyższe legalizowane są za pośrednictwem NAWY (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).

W przypadku apostille zostaje ono wydawane bezpośrednio w NAWIE. Jeśli chodzi o legalizację zwykłą – dokumenty muszą zostać uwierzytelnione w NAWIE, następnie legalizujemy je w MSZ i właściwej Ambasadzie.

Jak zalegalizować dokumenty szkolne (świadectwa i dyplomy)?

Apostille na dokumentach szkolnych legalizuje się we właściwym ze względu na siedzibę szkoły kuratorium oświaty lub właściwej Komisji Egzaminacyjnej.

Ze względu na rejonizację, pomagamy w legalizacji dokumentów szkolnych wydanych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Jeśli potrzebują Państwo legalizacji w Ambasadzie, dokument zostaje uwierzytelniony w Kuratorium, następnie pomagamy w legalizacji w MSZ oraz właściwej Ambasadzie.

Jak zalegalizować dokument notarialny (pełnomocnictwo, akt notarialny, wyrok sądowy, upoważnienia)?

Dokumenty notarialne wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia w Sądzie Okręgowym. Pieczątka notariusza musi zostać poświadczona przez właściwego (ze względu na miejsce wydania dokumentu) Prezesa Sądu Okręgowego. Koszt poświadczenia wynosi 26 zł, jest wydawany w sądzie w zasadzie „od ręki”. Dopiero po uzyskaniu pieczątki notariusza, możliwa jest nasza pomoc z legalizacją w MSZ lub w MSZ i Ambasadzie.

Pośredniczymy w uwierzytelnianiu dokumentów podlegających pod Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd Okręgowy Warszawa Solidarności oraz Sąd Okręgowy Warszawa Praga).

Jak zalegalizować dokumenty wydane przez uczelnie medyczne?

Dokumenty wydane przez uczelnie medyczne takie jak Prawo wykonywania Zawodu, Dyplom Specjalisty, Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych przed złożeniem ich w MSZ muszą zostać uwierzytelnione w Ministerstwie Zdrowia.

Jak zalegalizować zaświadczenie o niekaralności?

W celu zalegalizowania zaświadczenia o niekaralności należy wysłać do nas oryginał dokumentu. MSZ nie akceptuje wersji elektronicznej.

W Państwa imieniu mamy możliwość uzyskać zaświadczenie ze sądu. W takich przypadkach prosimy o kontakt mailowy, celem wyjaśnienia procedury.

Ile trwa apostille w MSZ?

Na uzyskanie apostille w MSZ potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy). Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możliwe jest przyspieszenie procedury, korzystając z trybu ekspres.

*jest to czas podany na jedną instytucję (MSZ). W przypadku wcześniejszego uwierzytelniania dokumentów trzeba doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

Ile trwa legalizacja zwykła w MSZ?

Legalizację na dokumencie w MSZ organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj dokumenty są zalegalizowane na drugi dzień od ich otrzymania. Następnie dokumenty są składane we właściwej Ambasadzie. Czas legalizacji jest uzależniony od konkretnej Ambasady.

Jak zalegalizować dokumenty do Chin? (Legalizacja dokumentów Chiny)

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w Ambasadzie Chin w Warszawie, w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w Ambasadzie Chin.

Jak zalegalizować dokumenty do ZEA? (Legalizacja dokumentów ZEA)

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w Ambasadzie ZEA w Warszawie, w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w Ambasadzie ZEA.

Jak zalegalizować dokumenty do Kuwejtu? (Legalizacja dokumentów Kuwejt)

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w Ambasadzie Kuwejtu  w Warszawie, w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w Ambasadzie Kuwejtu.

Jak zalegalizować dokumenty do Kataru? (Legalizacja dokumentów Katar)

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w Ambasadzie Kataru  w Warszawie, w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w Ambasadzie Kataru.

*UWAGA! Dokumenty ukończenia szkoły wyższej, legalizowane są zawsze w komplecie – dyplom, suplement, zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Jak zalegalizować dokumenty do Egiptu? (Legalizacja dokumentów Egipt)

Dokumenty przeznaczone do legalizacji w Ambasadzie Egiptu  w Warszawie, w pierwszej kolejności musimy zalegalizować w MSZ (po uprzednim ewentualnym uwierzytelnieniu). Po uzyskaniu legalizacji zwykłej dokumenty są składane w Ambasadzie

Jak uzyskać Dichiarazione di valore?

W celu kontynowania nauki w placówkach oświatowych we Włoszech należy uzyskać dichiarazione di valore (deklarację wartości) w Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie.

Przed złożeniem dokumentów w Ambasadzie, muszą one zostać uwierzytelnione odpowiednio w Narodowej Agencji wymiany Akademickiej lub właściwym Kuratorium Oświaty, przetłumaczone na język włoski oraz poświadczone klauzulą apostille w MSZ.