Pion Legalizacji NAWA – apostille dyplomu

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
Warszawa 00-635
22 390 35 00
biuro@nawa.gov.pl

Jakie dokumenty uwierzytelnia NAWA?

W zależności od tego czy nasze dokumenty będą używane w kraju będącym stroną konwencji haskiej czy też nie, NAWA może wystawić zarówno apostille jak i pieczęć legalizacyjną do dalszego procesu uwierzytelnienia w MSZ i ambasadzie danego państwa. Do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej możemy się zgłosić w celu uwierzytelnienia oryginałów, duplikatów lub odpisów (zarówno w języku polskim, jak i obcym) dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomów, dyplomów doktorskich czy też habilitacyjnych. Ponadto poświadczone mogą zostać oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Co istotne, apostille można uzyskać na dokumentach, na których zawarty jest podpis i stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby, która jest uprawniona do podpisania danego dokumentu. Konieczne jest też wskazanie funkcji, jaką podpisująca się osoba pełni na danej uczelni.

Legalizujemy każdy dokument.
Nawet w 4 godziny.

Dokumenty wydane w Polsce. Każdy dokument ma inna formę legalizacji.
Mamy kilkaset różnych scenariuszy legalizacji dokumentów.