RODO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Zgoda RODO do pobrania

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa firmie WizaSerwis Sp. z o.o.

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WizaSerwis Sp. z o. o. z siedzibą: 03-982 Warszawa, ul. Stanisława Rogalskiego 1C, wpisaną do Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772427, NIP: 1132993659, Regon: 382602177, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, WizaSerwis Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa i/lub pod adresem e-mail: ido@wizaserwis.pl.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi i/lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług.

6. Podając dane wyraża Pan/Pani zgodę na wykonanie przez WizaSerwis Sp. z o.o. skanu lub kopii przekazanych dokumentów (w tym dokumentów publicznych) oraz na posługiwanie się nimi w celu realizacji złożonego zamówienia, zleconej usługi/usług lub zawartej umowy.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zleconej usługi, usług lub umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których WizaSerwisSp. z o.o. korzysta przy ich przetwarzaniu (np. biuro podawcze przyjmujące wnioski, kurier, itp.) i/lub mogą być przekazane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

8. Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju zleconej przez Klienta Usługi i ograniczony wyłącznie do wymaganego minimum, aby poprawnie zrealizować daną Usługę. Zmienny zakres wymaganych danych wynika z faktu, iż wnioski uzyskania apostille, wnioski legalizacji dokumentów, zlecenia wykonywania tłumaczeń, rezerwacji hoteli i biletów lotniczych oraz wycieczek lokalnych, a w szczególności wnioski wizowe – w zależności od kraju i obowiązującej aktualnie procedury wizowej – różnią się zakresem bezwzględnie wymaganych danych i mogą obejmować dane:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail i numer telefonu
c) Adres zamieszkania i/lub adres zameldowania i/lub adres korespondencyjny
d) Płeć, obywatelstwo, narodowość
e) Numer PESEL
f) Numer i seria dowodu osobistego
g) Numer paszportu
h) Data i miejsce urodzenia
i) Wizerunek
j) Linie papilarne
k) Wzory podpisów
l) Miejsc i stanowisk pracy
m) Informacje dotyczące członków rodziny
n) Dane osobowe zawierające informacje:
I. o cechach nabytych (wykształcenie, znajomość języków, posiadane uprawnienia, stan cywilny)
II. o sytuacji majątkowej, operacjach finansowych
III. o cechach osobowościowych, w tym o religii
IV. o najróżniejszych przejawach działalności (np. plany podróży, odwiedzone kraje, posiadane wizy)
o) Nazwa firmy i jej dane rejestrowe (np. numer NIP, REGON, KRS)
p) Numer konta bankowego
q) Numer wniosku
r) Oznaczenia dokumentów urzędowych i firmowych (np. numer dyplomu, sygnatura sprawy)
oraz wszelkie inne dane wymagane przez konsulaty w celu wydania wiz, legalizacji dokumentów i/lub wykonania usługi tłumaczeń, o których klient zostanie każdorazowo poinformowany.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:
I. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
II. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
III. przenoszenia danych,
IV.  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
V.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie umowy) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

11. Szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa dostępne są na naszej stronie internetowej, pod adresem www.legalizacje.com/rodo