Dyplomy i dokumenty uczelniane – apostille i legalizacja

Legalizacja dyplomu w Ambasadzie lub opatrzenie klauzulą Apostille jest niezbędne w wielu sytuacjach związanych z podjęciem pracy lub kontynuacją nauki za granicą. Na terenie UE możesz posługiwać się dokumentem bez legalizacji, ale wiele krajów poza Unią Europejską będzie żądać odpowiedniej legalizacji.

Uzyskanie pracy poza UE często związane jest z uzyskaniem odpowiedniego rodzaju wizy. Dyplom poświadczający wiedzę jest częstym załącznikiem do tego rodzaju wiz.

Podobnie, gdy chcesz podjąć studia na innej uczelni poza Polską. Wymagane będzie poświadczenie zdobytej wiedzy, certyfikatów, dyplomów.

Konsultacje apostille Katarzyna

Zamów legalizację dyplomu

Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Jak uzyskać apostille do dyplomu ukończenia uczelni.

Co to są dyplomy i dokumenty uczelniane?

Są to dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych, podyplomowych, zdobycie uprawnień rzemieślniczych, itp.

Jak uzyskać apostille suplementu do dyplomu?

Suplement do dyplomu zawiera informacje mające za zadanie pomóc w zrozumieniu potencjalnym pracodawcom lub innym instytucjom edukacyjnym kwalifikacji danego absolwenta uczelni wyższej. Apostille uzyskasz w NAWA.

Co to jest zaświadczenie o ukończeniu studiów?

Dokument ten jest często wymagany przez zagranicznego pracodawcę. Stanowi potwierdzenie tego, że dany absolwent ukończył odpowiednie studia, z konkretnym wynikiem i uzyskał tytuł.

Co to jest transkrypt?

Zestawienie ocen za każdy przedmiot zaliczony w ramach programu studiów za granicą.

Co to jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Jest to dokument wystawiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. Jest to rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznych.

Co to jest Dichiarazione di valore?

Jest to tzw. deklaracja wartości uzyskiwana na konkretnym dokumencie szkolnym. Umożliwia podjęcie dalszej nauki czy też pracy na terenie Włoch. Wydawane jest przez ambasadę Włoch w Warszawie.

Co to jest dyplom uzyskania tytułu specjalistycznego?

Dokument potwierdzający nadanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Co to jest dyplom wojskowy?

Dokument poświadczający ukończenie szkoły lub uczelni o profilu wojskowym. Zawiera stopień wojskowy, który absolwent uzyskuje po zakończeniu nauki.

Co to jest dyplom rzemieślniczy?

Wydawany przez izby rzemieślnicze, podobnie jak świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie  i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego. Ma charakter dokumentu państwowego i może podlegać procedurze legalizacji jeśli konieczne będzie jego wykorzystanie za granicą.

Co to jest dyplom ukończenia studiów?

Dokument, który otrzymuje absolwent studiów wyższych. Jest ważny po zakończeniu studiów na danym kierunku, potwierdzając zdobyte tym samym wykształcenie oraz tytuł zawodowy


Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 243 43 43
lub napisz info(at)legalizacje.com

Co to jest dyplom doktorski?

Zawiera w swojej treści nazwę oraz siedzibę podmiotu nadającego stopień doktora, jego godło lub logo, imiona i nazwisko, datę, miejsce urodzenia, tytuł rozprawy doktorskiej, dokładną nazwę nadawanego stopnia doktorskiego wraz ze wskazaniem dziedziny, datą nadania stopnia, imienną pieczątkę oraz podpis kierownika podmiotu albo osoby uprawnionej do działania w jego imieniu.

Co to jest dyplom habilitacyjny?

Zawiera charakterystyczne cechy i informacje, jak: nazwę dokumentu, nazwę instytucji nadającej tytuł wraz z jego godłem lub logiem, imiona i nazwiska posiadacza dyplomu. Przedstawia osiągnięcia naukowe na podstawie którego dyplom został wydany oraz nazwę nadanego stopnia.

Apostille i legalizacja dyplomu – pytania i odpowiedzi

Kto może uzyskać zaświadczenie o przebiegu studiów lub ich ukończeniu?

Taki dokument może być wydany studentowi, absolwentowi danej uczelni lub też pracownikowi naukowemu uczelni.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu studiów?

Wniosek ten należy złożyć w sekretariacie danej uczelni. Dozwolone jest także wysłanie go pocztą. Istnieje opcja wysyłki elektronicznej, ale należy pamiętać, że taką opcję mają tylko uczelnie publiczne.

Ile kosztuje legalizacja dyplomu ukończenia studiów?

Usługa otrzymania takiego dokumentu jest bezpłatna.

Czy apostille na dyplomie wydaje MSZ?

Nie, jeśli chodzi o dokumenty uczelniane, to w większości przypadków właściwej legalizacji dokonuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).


Sprawdź tematy pokrewne

Apostille

NAWA

Kopia notarialna

Ministerstwo Zdrowia

Wiza Schengen do Polski